Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.1.2019 z dnia 4 maja 2021 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Kamień Plebański, stanowiącej nieruchomość położoną w Sandomierzu, w obrębie ewidencyjnym 1 Kamień Plebański, oznaczoną w ewidencji gruntów działką Nr 44 o powierzchni 5,9000 ha, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w w/w wspólnocie.
2021-05-07 14:17:24
Sandomierz, dnia 4 maja 2021 r. GN.6827.1.2019 ZAWIADOMIENIE Starosta Sandomierski, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – d  ...więcej

Grant na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury p.n. „Kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości kulturowej Powiatu Sandomierskiego”.
2021-05-07 12:27:25
W dniu 6 maja 2021 r. r. do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, s  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 48/4 położonej w obrębie Szymanowice Dolne gmina Klimontów
2021-05-05 09:03:29
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 48/4 położonej w obrębie Szymanowice Dolne gmina Klimontów  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi gminnej nr 311036T Górki Klimontowskie – Beradz od km 0+000 do km 0+848 w miejscowości Górki i Pokrzywianka"
2021-04-29 12:45:45
Sandomierz 29.04.2021 r. Starosta Sandomierski ul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.6.2020 z dnia 29-04-2021 r.
2021-04-29 11:36:28
Obwieszczenie SPN.III.7821.1.6.2020 z dnia 29-04-2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiające, że w dniu 28.04.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej częśc  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem i/lub przyjęciem przebiegu granic nieruchomości w celu jej podziału (działka 102/2 położona w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy).
2021-04-29 10:19:08
Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem i/lub przyjęciem przebiegu granic nieruchomości w celu jej podziału (działka 102/2 położona w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy).  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem i/lub przyjęciem przebiegu granic nieruchomości w celu jej podziału (działka 669 położona w miejscowości Świniary, gmina Łoniów).
2021-04-29 10:15:43
Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem i/lub przyjęciem przebiegu granic nieruchomości w celu jej podziału (działka 669 położona w miejscowości Świniary, gmina Łoniów).  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na działce 127/5 położonej w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy.
2021-04-29 10:10:34
Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na działce 127/5 poł  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na działkach 122, 123 położonych w miejscowości Milczany, gmina Samborzec.
2021-04-29 10:07:46
Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na działkach 122, 123  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na działkach 169/1, 169/3 położonych w miejscowości Rzeczyca Mokra, gmina Dwikozy.
2021-04-29 10:05:01
Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na działkach 169/1, 1  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na terenie województwa świętokrzyskiego.
2021-04-27 09:45:52
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na terenie województwa świętokrzyskiego.  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 140/1 położonej w obrębie Nasławice gm. Klimontów.
2021-04-27 07:55:46
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 140/1 położonej w obrębie Nasławice gm. Klimontów.   ...więcej

Ogłoszenie o prowadzeniu postępowaniu administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-04-22 14:19:06
Sandomierz 20 kwiecień 2021 rok GN.683.1.2.2020.8 OGŁOSZENIE Starosty Sandomierskiego o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Stosownie do przepis&oacut  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2019 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającą w części decyzję Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2021 z dnia 9 marca 2021 r. ustalającą wykaz osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski, stanowiącej nieruchomość położoną w gm. Dwikozy, w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski, oznaczoną w ewidencji gruntów działkami Nr, Nr 58, 64, 66, 72, 87, 88, 91, 94, 96, 106, 127, 134, 142, 143 o łącznej powierzchni 20,4400 ha, wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych oraz wykaz wielkości przysługujących im udziałów w w/w wspólnocie wraz z załącznikiem
2021-04-22 09:22:16
Sandomierz, dnia 21 kwietnia 2021 r. GN.6827.2.2019 DECYZJA Na podstawie art. 132 § 1 i 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, oraz art  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 21.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Krobielice".
2021-04-21 12:08:00
Sandomierz 21.04.2021 r. Starosta Sandomierskiul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek/wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.
2021-04-21 12:01:59
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek/wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r. o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów".
2021-04-21 10:08:24
Starosta Sandomierski ul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz Obwieszczenieo odmowie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej – Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dro  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i/lub przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2021-04-21 09:52:16
Sandomierz, dnia 19.04.2021 r. GK.6640.588.2021 Zawiadomienieo czynnościach geodezyjnych ustalenia i/lub przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 37-39 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownict  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 46 oraz 47 położonych w obrębie Bożydar, gmina Dwikozy.
2021-04-20 10:23:42
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjny  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2019 z dnia 15 kwietnia 2021 r. dot. o wniesieniu odwołania.
2021-04-16 12:34:26
Sandomierz, dnia 15 kwietnia 2021 r. GN.6827.2.2019 ZAWIADOMIENIEo wniesieniu odwołania Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – dalej k.p.a., zawiada  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1000
następne