Informacje o kontrolach

Protokoły

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej 11 maja 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu z realizacji zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności).


Protokół  kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w sprawie organizacji przyjmowania oraz sposobów załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego powiatu (uchwały Zarządu Powiatu) oraz dostępu do informacji publicznej.


Protokół z kontroli ochrony przeciwpowodziowej w powiecie sandomierskim w latach 2007 - 2008 przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od dnia 28 kwietnia 2009 r. do dnia 17 czerwca 2009 r. - Wystąpienie pokontrolne 


Protokół kontroli  przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami) w dniach 18 września 2008 r. do 30 października 2008 r.. Wystąpienie pokontrolne


Protokół z przeprowadzonej kontroli w Referacie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.


Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz Urzędzie Miasta Sandomierz i Urzędzie Gminy Dwikozy z realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości wydatkowania dotacji pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań związanych z zalesianiem gruntów w 2012 roku.


Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2012, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wystąpienie pokontrolne


Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu (20 czerwca 2013 r.)


Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sandomierskiego za okres 2012 roku przeprowadzonej w dniach od 20 sierpnia do 17 października 2013 roku - część 1, część 2, wystąpienie pokontrolne, odpowiedź na wystąpienie pokontrolne


Wystąpienie pokontrolne z wykonania budżetu państwa w 2013r.


Wystąpienie pokontrolne - poprawność decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznych, wydanych przez Starostwo Powiatowe i zatwierdzonych projektów budowlanych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.06.2013r.


Wystąpienie pokontrolne - po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kontroli wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2014, uzgodnionego z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zaleceń określonych pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 18 grudnia 2012 r., znak: IG.VI.431.23.2012


Wystąpienie pokontrolne - po przeprowadzeniu w dniach 27 i 29 lipca 2015 r. kontroli w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.


Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na rok 2011.


Informacja pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr RPSW.05.02.00-26-157/08 pn.: Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.


Informacja pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr RPSW.05.02.00-26-194/08 pn. "II Etap Budowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście".


Sprawozdanie z dnia 11.02.2016 r. z przeprowadzonej kontroli doraźnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wskutek złożonego doniesienia o nieprawidłowościach przy naliczaniu opłat jednostkom wykonawstwa geodezyjnego za udostępnianie materiałów stanowiących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Sandomierzu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem operatów wykonanych przez geodetę uprawnionego Wojciecha Bednarczyka w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 29 grudnia 2015 r.


Wynik kontroli w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2012 rok, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego.


Wystąpienie pokontrolne - z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego.


Wystąpienie pokontrolne - z przeprowadzonej kontroli w zakresie wdrożenia znowelizowanych przepisów art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane w organach administracji architektoniczno - budowlanej w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2016r.


Wystąpienie pokontrolne - z przeprowadzonej kontroli P/16/089 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych byłego wyrobiska Piaseczno - Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji


Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sandomierskiego za rok 2016 i inne wybrane okresy, na podstawie dokumentacji Starostwa oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz w okresie od 27 marca 2017 r. do 26 maja 2017 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej - wystąpienie pokontrolne.


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiecie Sandomierskim w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr AS3/000009/13/D z dnia 16.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".


Wystąpienia pokontrolne z dnia 08.09.2017 r. sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), oraz art. 6a ust. 1 pkt. 1 lit. b i art. 7b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), po przeprowadzeniu kontroli w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie: "Prawidłowości prowadzenia, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40a, art 40b i art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)".


Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.11.2017 r. z kontroli w zakresie sposobu wykorzystania - przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu - dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.01.2018 r. z kontroli w zakresie realizacji przez organy powiatu ustawowego obowiązku dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.


Sprawozdanie z audytu środków publicznych w zakresie naliczania subwencji na 2015 rok z dnia 08.03.2019 r.


Wystąpienie pokontrolne wraz z odpowiedzią w ramach kontroli problemowej, w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w tym.in.: prowadzenia zbioru danych zawierających informacje dotyczące nieruchomości o nieureglowanym stanie prawnym - w oparci o który starosta sporządza sprawozdania roczne o jakich mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, przeprowadzenia czynności w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących uzyskania tytułu własności lub innych praw rzeczowych do nieruchomości, przeprowadzania czynności w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących ujawnienia tytułu własności (lub innych tytułów potwierdzających istnienie praw rzeczowych) w księgach wieczystych.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.10.2019 r. z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 r.


Sprawozdanie z kontroli przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2020 r.


Protokół kontroli z dnia 21 lutego 2020 r. przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 października 2020 r. po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru kontroli problemowej wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2020.


Protokół z kontroli projektu "Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem" - nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0023/20.


Wystąpienie pokontrolne z kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzonego w dniach 07-14.05.2021r. - "Weryfikacja prawidłowości i terminowości załatwiania spraw interwencyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r."


Wystąpienie pokontrolne z kontroli "P/21/032 Cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym" przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.


Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu - Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.06.2022r. znak: WIG.I.431.8.2022 w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych, jakości danych ewidencji gruntów i budynków, procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, realizacji zadań określonych w art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.07.2022 r. znal: PNK.III.431.30.2022 w zakresie realizacji przez Powiat Sandomierski zadańwynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli znak: LKR.410.006.05.2022 - Działania organów publicznych na rzecz ograniczenia zabudowy terenów zagrożonych powodzią.


Wystąpienie pokontrolne znak: WK-60.14.2021 z dnia 28.10.2021 r. - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu Sandomierskiego za 2020 rok i inne wybrane okresy.


Sprawozdanie z kontroli przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu w 2022 r. (załącznik nr 1).


Protokół z przeprowadzonej w dniu 02.09.2022 r. kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.


Protokół kontroli - kontrola z dnia 06.12.2021 dotycząca przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.07.2023r. znak: PSZ.VIII.9612.11.2023 - Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Specjalistycznego ducha Świętego w Sandomierzu


Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2023 r. znak: BiZK.III.6610.60.2023 w zakresieobowiązków Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, ochrony Zdrowia i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, który jest merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu Sandomierskiego.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2023 r. znak: PSZ.VIII.9612.26.2023 - Zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu


Wystąpienia pokontrolne z dnia 27.03.2024 r. znak: WIG.I.431.2.2024 - kontrola w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.


Wystąpienia pokontrolne z dnia 27.05.2024 r. znak: WIK.7731.3.2024 - Porawność załatwianych sprawa związanych z pozwoleniamina użytkowanie, w okresie 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.


Wystąpienia pokontrolne z dnia 19.06.2024 r. znak IR.III.431.6.2024 - "Wykorzystanie dotacji w 2023 roku pochodzącej z budżetu państwa na zalesienie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych".

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2009-10-13 08:33:29 | Data modyfikacji: 2024-06-24 10:42:53.
Data wprowadzenia: 2009-10-13 08:33:29
Data modyfikacji: 2024-06-24 10:42:53
Opublikowane przez: Marek Żołyniak