Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA

 

Naczelnik Wydziału – Rafał Wnuk - pok. 211 - tel. w. 380
Magdalena Mucha - pok. 212 - tel. w. 382
Karol Adamczak - pok. 212 - tel. w. 382
Józef Żuk - pok. 213 - tel. w. 383
Anna Cencek – pok. 214 - tel. w. 365

e-mail: rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Wydział rodowiska, Leđnictwa i Rolnictwa prowadzi sprawy w zakresie:

ROLNICTWO:
• współpraca z instytucjami, inspekcjami działającymi w dziedzinie rolnictwa, łowiectwa, weterynarii, z zakresu zagadnień sanitarno-epidemiologicznych.

GOSPODARKA ODPADAMI:
• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
• wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów,
• wygaszanie, cofanie , ograniczanie i zmiana pozwoleń, zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
• prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami przepisów ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością starosty.

GEOLOGIA I GÓRNICTWO
Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz.U.z 2019 r. poz. 868 z późn. zm./, podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania w/w ustawy, przewidzianych dla starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, w tym:
1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,
2. wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla obiektów dla których starosta jest organem koncesyjnym,
3. wydawanie decyzji ustalających wysokość opłat eksploatacyjnych, opłat dodatkowych i opłat podwyższonych,
4. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie, ograniczenie bądź cofnięcie koncesji,
5. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze podjęcia wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
a) będzie wykonywanie bez użycia środków strzałowych,
b) nie będzie większe niż 10m3 w roku kalendarzowym,
c) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości na warunkach określonych w w/w ustawie,
6. zatwierdzanie, przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących: a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarach do 2ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/g,
c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiana obiektów budowlanych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50m3/h,
e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,
f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze, oraz postępowanie z tzw. „innymi” dokumentacjami geologicznymi,
7. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie:
a) projektowania prac geologicznych,
b) sporządzania dokumentacji geologicznych,
c) wykonywania uprawnień z tytułu koncesji,
d) wykonywania uprawnień z tytułu zatwierdzonego lub zgłoszonego projektu robót geologicznych,
8. podejmowanie czynności administracyjnych w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności określonej ustawą Prawo geologiczne i górnicze z naruszeniem warunków koncesji, bądź bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem warunków w nim określonych, bądź bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem warunków w nim określonych,
9. nadzór i kontrola nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnice, podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA:

 • wydawanie decyzji związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółek wodnych wynikających z ustawy Prawo wodne,
 • nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
 • ustalanie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,

OCHRONA PRZED HAŁASEM:

 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,

LEŚNICTWO:

 • zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz ustalanie w drodze decyzji zadań na podstawie inwentaryzacji,
 • przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji z zakresu zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania zastrzeżeń dotyczących projektu planu urządzenia lasu,
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa,
 • zawieranie porozumień na obsługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa,
 • prowadzenie kontroli nad wykonywaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zalesianie gruntów ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • uznawanie lasu za ochronny,
 • zatwierdzanie planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych oraz nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów urządzania lasów,
 • wydawanie decyzji o możliwości pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub stosowną decyzją,
 • wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lasu niebędącego własnością skarbu państwa wykonania zadań wynikających z uproszczonego planu urządzania lasu,
 • wydawanie opinii w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa,
  wykonywanie oceny udatności upraw,
 • występowanie do ARiMR z wnioskiem o dotacje dla gruntów zalesionych,
  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu leśnictwa,
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art. 14 ust. 5);

OCHRONA PRZYRODY:

 • prowadzenie rejestru zwierząt, których przewóz poza granice państwa podlega ograniczeniom na podstawie prawa UE,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 • naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 • wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 • wydawanie decyzji na wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej.

ŁOWIECTWO:

 • wydawanie zezwoleń dotyczących posiadania i hodowania oraz utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • wydzierżawianie łowieckich obwodów polnych,
 • akceptowanie łowieckich planów hodowlanych,
 • przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny (art. 45 ust. 3)
 • Załatwianie skarg, wniosków i listów obywateli w zakresie łowiectwa.

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE:

 • wydawanie kart wędkarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 • wydawanie kart łowiectwa podwodnego,
 • wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• wydawanie ograniczeń lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach i zbiornikach wodnych,
• zobowiązywanie jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych wykonujących działalność wpływającą szkodliwie na środowisko do przedłożenia przeglądu ekologicznego, określenia obowiązków mających na celu usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i przywrócenie środowiska do stanu właściwego,
• współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
• sporządzanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska ,
• identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządzanie ich wykazu i aktualizacja,
• wprowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
• przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzeniu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
• nakładanie obowiązków prowadzenia pomiarów i przyjmowanie wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska,
• przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia oraz ustalanie wymagań dotyczących eksploatacji tych instalacji,
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, tj. pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
• wygaszanie, cofanie, ograniczanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,
• wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami,
• zatwierdzanie planów metodyki monitorowania wielkości emisji ,
• wydawanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
• prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
• prowadzenie eliminacji powiatowych konkursów związanych z ochroną środowiska naturalnego,

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH:
• prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
• prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielom gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
• przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
• przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
• prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
• prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,,
• uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,

OPŁATA SKARBOWA
Obowiązek opłaty skarbowej oraz wskazanie podmiotów zwolnionych od tego obowiązku określają przepisy ustawy z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U.z 2019 r. poz. 1000 / .
Opłaty skarbowe, którym podlega wydawanie decyzji, zaświadczeń i dokonywanie innych czynności administracyjnych wnosi się z chwilą złożenia wniosku o ich dokonanie, zgodnie z w/w ustawą na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu : Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Nr konta: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 w kwotach wynikających z załącznika do w/w ustawy.
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz.U.Nr 246, poz. 1804/
Opłatę za wydanie karty wędkarskiej w kwocie 10zł wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Nr konta: 85 9429 0004 2001 0013 2251 0020

PROCEDURA UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ.
Opis sprawy: udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli są spełnione następujące wymagania:
• obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
• wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
• działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
Podstawa prawna udzielenia koncesji:
• art. 21ust.1pkt 2, ust.2, art.22 ust.2, art.30, art.32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.868 z późn. zm./, art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2018r., poz. 646/;
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz. 23 z późn. zm./,
Podstawa prawna zakresu zawartości wniosku:
• art.24, art. 26 ust.1, ust.2, ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze / j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm./
• art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2018r., poz. 646/;
Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być prowadzona przez podmiot (przedsiębiorcę) po uzyskaniu koncesji.
Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.
I. Złożenie wniosku o udzielenie koncesji zawierającego.
We wniosku oprócz wymagań przewidzianych przepisami z zakresu ochrony środowiska, określa się:
1. Oznaczenie firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu, albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
4. Stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;
5. Prawa wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
6. Czas na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
7. Środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
8. Obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
9. Sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
10. Złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
11. Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
12. Stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,
13. Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
14. Geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
15. Przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
16. Załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:
1. Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów,
2. Informację o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywania zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
3. Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
4. Dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) tytułem udzielenia koncesji w kwocie wynikającej z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000/
II. Wystąpienie organu koncesyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego; Rejestru Obszarów Górniczych celem sprawdzenia i pozyskania informacji o istnieniu kolizji projektowanego obszaru górniczego z obszarami już zarejestrowanymi.
III. Wystąpienie organu koncesyjnego, na podstawie art. 23 ust.2 pkt2, ust.3 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze do marszałka województwa oraz o opinię oraz właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; wójta, burmistrza, prezydenta miasta) odpowiednio o opinię i uzgodnienie udzielenia koncesji. Kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w art. 7 w/w ustawy, tj. gdy podejmowana i wykonywana działalność nie naruszy przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.
IV. Rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji rozstrzygającej w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża, po uzyskaniu opinii oraz uzgodnienia.
Do zmiany koncesji, jak wynika z art. 34 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzielaniu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie koncesji: 616 zł (aktualnie)
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (bank/nr konta) Bank Spółdzielczy w Sandomierzu Nr 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040.
Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz;
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska; pok. 210 (II piętro)
tel. 15 644 10 10, wew. 380
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje prawo wniesienia od wydanej decyzji (koncesji) odwołania za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Procedura udzielania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów.
I. Podstawa prawna :

art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U. z 2019 r.poz. 701/,

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /j.t..Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 z późn.zm./.


II. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t. Dz.U.  z 2019 r. poz. 701 /, wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów winien zawierać:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,

2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania ,

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

4. Wskazanie :
a/ miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b/ maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku,
c/ największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub i innego miejsca magazynowania odpadów,
d/ całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji,obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

5. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

7. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,

8. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

9a. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a,

10. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

III. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U.z 2019 r. poz. 701 /, wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
winien zawierać:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,

2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania ,

3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

5. Wskazanie :
a/ miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b/ maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku,
c/ największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d/ największej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji , obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejscu magazynowania odpadów,

6. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,

7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

8. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

10. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

11. Określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

12.Informacje, o których mowa w art. 95 ust.9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie  zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,

13. Informacje, o których mowa w art. 98 ust.1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,

13a. Informacje, o których mowa w art. 102a ust.1 pkt 1-4 – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków,

13b. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczania roszczeń , o którym mowa w art.48a,

14. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie oraz do wniosku o wydanie zezwolenia
na przetwarzanie odpadów dołącza się :

1/ Zaświadczenie o niekaralności:
a/ posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b/ wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art.164
lub art. 168 w związku z art. 163§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny /Dz.U.
z 2017r. z późn.zm./,
2/ Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary /Dz.U.z 2018r. poz. 703 i 1277/,
3/ Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art.183, art.189 ust.2 pkt 6 lub art.191,
4/ oświadczenie, że w stosunku do:
a/ osoby, o której mowa w pkt 1 lit.a,
b/ posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów , zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary Pieniężnej, o której mowa w art.194,
5/ Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem , członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art.194.
6/ Oświadczenia , o których mowa w pkt 3-5 , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7/ Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w przypadku gdy dla terenu , którego wniosek dotyczy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego, chyba , że uzyskanie tej decyzji nie jest wymagane.
8/ Do wniosku o zezwolenia na:
1. Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
2. Przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
3. Zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
4. Przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust.12 ustawy.
9/ Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej wraz z postanowieniem uzgadniającym.

VI. Zezwolenia wydawane są w drodze decyzji wydawanych na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

VII. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł (aktualnie).
Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040.

VIII. Wydział Odpowiedzialny
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 212 ( II piętro).
Tel. 15 644 10 10 w. 382.

IX. Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (Parter).

Załączniki wniosków (do pobrania):

 1. wniosek o zaświadczenie, czy działka objęta jest Uproszczonym planem urządzenia lasu lub Inwentaryzacją stanu lasu,
 2. wniosek o zwolnienie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wraz z załącznikami,
 3. zgłoszenie faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji,
 4. wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej,
 5. wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej,
 6. oświadczenie o zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji,
 7. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).
 8. Wniosek o wydanie lub wymianę karty wędkarskiej dla niepełnoletniego dziecka.
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę chartów.
 10. Rezerwacja numeru jednostki pływającej.
 11. Rejestracja jednostki pływającej.
 12. Zmiana danych jednostki pływającej.
 13. Odpis - wyciąg dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej.
 14. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej.
 15. Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej.
 16. Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej.
 17. Wykreślenie z rejestru jednostki pływającj.
 18. Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew.

 

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Autor: Rafał Wnuk | Data wprowadzenia: 2009-10-13 12:02:45 | Data modyfikacji: 2021-05-14 09:05:15.

Zobacz:
 Pozwolenia zintegrowane .  Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne .  System Informacji o Srodowisku .  System Osłony Przeciwosuwiskowej . 
Data wprowadzenia: 2009-10-13 12:02:45
Data modyfikacji: 2021-05-14 09:05:15
Autor: Rafał Wnuk
Opublikowane przez: Marek Żołyniak