Wydział Komunikacji i Transportu

GODZINY PRACY WYDZIAŁU: 7.30 - 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW : 7.45 – 14.30

e-mail: komunikacja@powiat.sandomierz.pl

  

TELEFONY

REJESTRACJA POJAZDÓW TEL. /15/640-43-32 , 15/ 640 43 32
PRAWO JAZDY /15/640-43 36 /15/640-43 34, .

WAŻNE INFORMACJE

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów od 1 stycznia 2024 r.

    Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku nabycia pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w drodze spadku termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
3. W przypadku gdy właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. (w terminie 180 dni kara pieniężna wyniesie 1000 zł.)

Dla przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami niezłożenie wniosku w terminie 90 dni kara wyniesie 1000 zł. (w terminie 180 dni kara pieniężna wyniesie 2000 zł.)

Właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zbycia.

Brak zawiadomienia o zbyciu w terminie 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Od 1 lipca 2021 r. aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzony z kraju Unii Europejskiej, należy przedłożyć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym w/w przepis dotyczy samochodów ciężarowych (kategoria homologacyjna N1) o podrodzaju: furgon, furgon/podest, ciężarowo-osobowy, terenowy, wielozadaniowy oraz van.

Numer rachunku bankowego do opłacania kar:

04 9429 0004 2001 0013 2251 0120

p.n. "Z tytułu Kar-Komunikacja" 

******

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że dnia 19.09.2023r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1123), która nakłada na przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, obowiązek przedłożenia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2, czyli ustawy o transporcie drogowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający w/w licencje mają obowiązek w okresie do dnia 31.03.2024r. przedłożyć organowi licencyjnemu następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, czyli:

oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi (kserokopia prawa jazdy)

W/w dokumenty wraz z wnioskiem o weryfikację należy przedstawić do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34 w godzinach pracy urzędu.

W przypadku niepoddania się weryfikacji licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1123), zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

 

 


 

SPRAWY REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA TELEFONICZNA

15 640 43 32 , 15 10 10, 15 640 43 33

Wydział Komunikacji i Transportu prowadzi obsługę wszystkich spraw utrzymując ograniczenia do bezpośredniej obsługi klienta.
Dokumenty i wnioski można składać bezpośrednio u pracownika w okienku, na biurze podawczym lub przesyłać pocztą tradycyjną.
Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu można przesyłać za pomocą platformy Epuap.
Na wnioskach prosimy wpisywać numer telefonu do kontaktu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMUJEMY, IŻ USŁUGI UMOŻLIWIAJĄCE SPRAWDZENIE STATUSU DOKUMENTÓW PRAWA JAZDY I DOWODU REJESTRACYJNEGO DOSTĘPNE SĄ NA PORTALU INFOCAR (www.info-car.pl) POD ADRESAMI

PRAWA JAZDY - https://www.info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

DOWÓD REJESTRACYJNY - https://www.info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU mgr inż. Robert Dziuba - tel. tel. 15 640-43-35, faks 15 644 57 39

REFERAT EWIDENCJI POJAZDÓW – KIEROWNIK REFERATU mgr Piskor Małgorzata - tel. 15 640 44 04, , Faks 15 644 57 39

 

Obsługa interesantów:
Wrona Renata - 15 640-44 04
Rutyna Anna - 15 640-43 33
Ziółkowski Piotr - 15 640-43 33,
Michałowska Anna - 15 640-43 33
Szczepaniak Edyta - 15 640-43 33,
Pieklik-Sado Iwona - 15 640-43 32,
Kwietniowski Paweł - 15 640-43 32
Capek Michał - 15 640-43 32,
Piórkowska Marzena – 15 640-43 32,
Misiur Małgorzata - 15 640-43 32
Szczygieł Łukasz - 15 640-43 32,


 

REFERAT EWIDENCJI KIEROWCÓW, TRANSPORTU I NADZORU – KIEROWNIK REFERATU
mgr Baska Artur - tel. 15 640-43-31 Faks 15 644 57 39

 

Swendrowska Dominika – 15 640-43 36
Sobowiec - Wójcik Magdalena - 15 640-43 36
Lipiarz Agnieszka Knap Barbara - 15 640-43 34
Knap Barbara - 15 640 43 34


 

Obsługa interesantów w zakresie transportu, Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów
Sprawy prowadzi: Zimoląg Paweł - tel. 15 640-43-31, , faks 15 644 57 39

 

ZADANIA WYDZIAŁU

W wydziale prowadzone są następujące sprawy:

 1. Rejestracja pojazdu.
 2. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
 3. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych.
 4. Zamawianie tablic rejestracyjnych.
 5. Wymiana dowodów rejestracyjnych.
 6. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.
 7. Wyrejestrowanie pojazdu.
 8. Czasowe wycofanie z ruchu pojazdów.
 9. Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.
 10. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego.
 11. Nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej.
 12. Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu.
 13. Dokonywanie wpisów montażu instalacji gazowej w dokumentach pojazdów.
 14. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 15. Wydawanie praw jazdy po zdanym egzaminie.
 16. Wymiana praw jazdy.
 17. Zwrot blankietu prawa jazdy po zatrzymaniu lub cofnięciu uprawnień.
 18. Wydawanie skierowania na egzamin kontrolny.
 19. Wymiana zagranicznego prawa jazdy.
 20. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 21. Wydawanie skierowań na dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców.
 22. Dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
 23. Dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy.
 24. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 25. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 26. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 27. Udzielanie licencji w krajowym transporcie drogowego osób bądź rzeczy.
 28. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
 29. Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.
 30. Prowadzenie spraw pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Sandomierskiego.
 31. Opiniowanie i zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu

Numery rachunków i adresaci opłat
- opłata rejestracyjna, prawo jazdy, legitymacja instruktora nauki jazdy, transport drogowy:
859429 0004 2001 0013 2251 0020 STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU BS Sandomierz
- opłata ewidencyjna:
269429 0004 2001 0013 2251 0015 STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU BS Sandomierz
- opłata skarbowa:
79 9429 0004 2001 0000 1300 0040  Urząd Miejski w Sandomierzu BS Sandomierz

 

Druki do pobrania:

 

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2009-10-13 13:16:14 | Data modyfikacji: 2024-03-07 07:49:54.
1. Rejestracja pojazdu

Podstawa prawna : ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 ., poz. 988 z późn. zm), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z 22 lipca 2002r. (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2355.)

Właściciel pojazdu do rejestracji przedkłada następujące dokumenty:

1. wniosek o rejestrację pojazdu

2. dowód własności pojazdu- oryginał umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.

W przypadku , gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana) jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności,

3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już zarejestrowany;

4. świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
 
5. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

W przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy:

1. wniosek o rejestrację pojazdu;

2. dowód własności;

3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku dokumentów dwuczęściowych należy przedłożyć obie części dowodu rejestracyjnego);

4. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; a w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza stosowne oświadczenie;

5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest zarejestrowany po raz pierwszy;

6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii i jest zarejestrowany po raz pierwszy (w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu);

7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierającego datę wykonania oraz termin ważności badania technicznego;

8. dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn, zm.) - na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zamieszczonym numerem identyfikacyjnym nadwozia pojazdu - lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

Z dniem 01.01.2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2015 r.o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933) art. 12 został uchylony.

W związku z tym opłata recyklingowa w wysokości 500 zł. za pojazdy sprowadzone po dniu 1 stycznia 2016 r. nie jest wymagana.

W przypadku pojazdów zakupionych i wprowadzonych do kraju przed 01.01.2016 r. w/w opłata zostaje na dotychczasowych zasadach.

Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium kraju nastąpiło po 01.01.2016 r. spoczywa na wprowadzającym pojazd.

W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ właściwy dla miejsca ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

W przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu , wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Właściciel zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości / w przypadku działania przez przedstawiciela – pisemne pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu/.

Jeżeli pojazd stanowi współwłasność to wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwo.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

W razie przeniesienia na inna osobę własności pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, a w przypadku przeniesienia własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego wymagane jest przedłożenie aktualnej polisy ubezpieczenia "OC” oraz zwrot pozwolenia czasowego.

Obowiązujące opłaty:
• rejestracja nowego pojazdu i przerejestrowanie pojazdu ze zmianą tablic – 160 zł.
- przerejestrowanie pojazdu bez zmiany tablic i bez pozwolenia czasowego . 66,50 zł.
● przerejestrowanie pojazdu bez zmiany tablic rejestracyjnych - 80,00 zł.
• rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy – 160,00 zł .
*rejestracja przyczepy, ciągnika, motocykla – 120 zł.
• rejestracja motoroweru – 110 zł.
• tablice indywidualne samochodowe – 1000 zł.
• tablice indywidualne motocyklowe – 500 zł.
. wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej 52,50 zł.
. wtórnik kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych 92,50 zł.
● Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie rejestracja czasowa z urzędu.

Wydane pozwolenie czasowe ważne 30 dni + 14 dni (ewentualne przedłużenie).

W tym okresie wydanie dowodu rejestracyjnego.

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:44:05 | Data modyfikacji: 2023-07-03 09:13:26.
2. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek
właściciela

● Wniosek o czasową rejestrację pojazdu

Załączniki do wniosku:
- W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
- W przypadku przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru nowego pojazdu właściciel dołącza dowód własności pojazdu (oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego, wyciąg ze świadectwa homologacji).
- W przypadku przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy, właściciel zwraca dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd je posiada - dla pojazdów z zagranicy dokumenty takie jak przy rejestracji pojazdu).
- Dokument określający tożsamość właściciela:
- Potwierdzenie wniesienia opłat.
- Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu.

Obowiązujące opłaty:
- samochody – 61 zł
- motocykl, ciągnik, motorower - 36,75
- przyczepa - 39,75 zł
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:57:18 | Data modyfikacji: 2023-07-03 09:14:20.
3. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych,
znaków legalizacyjnych

3. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych

Aby otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego;

2. wyciąg z rejestru badań ze stacji kontroli pojazdów;

3. dotychczasowy dowód rejestracyjny w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz przedstawić:
• Właściciel pojazdu zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości i w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego składa w obecności pracownika stosowne oświadczenie

4. Obowiązujące opłaty:
• opłata 72,50 zł
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie jak w przypadku rejestracji.

Aby otrzymać wtórnik znaku legalizacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1.Wniosek
2.dowód rejestracyjny;
3. tablice rejestracyjne;
4.oświadczenie o utracie znaku legalizacyjnego .

Obowiązujące opłaty:
- wtórnik znaku legalizacyjnego – 12,50 zł

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-30 12:12:40 | Data modyfikacji: 2023-07-03 09:14:50.
4. Zamawianie tablic rejestracyjnych.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek właściciela;

2. dowód rejestracyjny pojazdu;

3. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji (w przypadku kradzieży tablic/tablicy);

4. złożenie oświadczenia (w przypadku zgubienia tablic/tablicy).

W przypadku zamawiania wtórnika tablic/tablicy z powodu zniszczenia lub uszkodzenia należy zwrócić dotychczasowe tablice. Jeżeli sytuacja ta dotyczy tablic/tablicy starego wzoru (czarnych), są wydawane nowe (białe) tablice, co powoduje zmianę numeru rejestracyjnego i konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego.

Właściciel pojazdu zgłasza się osobiście z w/w dokumentami oraz dokumentem tożsamości .

Obowiązujące opłaty:
w zależności od rodzaju tablic – jak w przypadku rejestracji.

Termin załatwienia sprawy: do 10 dni

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-30 12:28:24 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:50:47.
5. Wymiana dowodów rejestracyjnych.

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela

1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego;

2. dowód rejestracyjny;

3. zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów z pozytywnym wynikiem badania technicznego (w przypadku braku miejsca na wpis).

Obowiązujące opłaty:
54 zł (bez pozwolenia czasowego) lub 72,50zł (wymiana z pozwoleniem czasowym).

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie jak w przypadku rejestracji

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:31:44 | Data modyfikacji: 2023-07-03 09:15:50.
6. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub
pozwolenia czasowego.

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.


2. Pokwitowanie wydane przy zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.


3. Dokument określający tożsamość właściciela.


4. Dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów dopuszczające pojazd do ruchu).


5. Aktualna polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC.


6. Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę – w przypadku działania przez przedstawiciela. Pełnomocnictwo nie obowiązuje w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:12:31 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:51:15.
7. Wyrejestrowanie pojazdu.

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel składa :

wniosek o wyrejestrowanie pojazdu;

w zależności od przyczyny wyrejestrowania:
w przypadku kasacji – zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne, lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

kradzież – dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

wywóz pojazdu z kraju – dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub kopie dokumentu potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,

trwała i zupełna utrata pojazdu – dokument potwierdzający trwałą utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne, dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy .

Właściciel zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości. Jeśli pojazd stanowi współwłasność to wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwo.

Obowiązujące opłaty:

Opłata skarbowa od wydania decyzji 10 zł

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:25:21 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:52:11.
8. Czasowe wycofanie z ruchu pojazdów.

Czasowe wycofanie z ruchu /dotyczy pojazdów: ciężarowych i przyczep o dmc od 3,5t, ciągników siodłowych, samochodów specjalnych i autobusów/

W celu czasowego wycofania z ruchu pojazdu właściciel składa w organie rejestrującym:

1. wniosek o czasowe wycofanie;

2. dowód rejestracyjny;

3. tablice rejestracyjne.

Decyzje o czasowym wycofaniu z ruchu wydaje się za opłatą:
- okres 2 miesięcy – 80 zł ,
- w przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
4 zł - od 3 do 12 miesiąca
2 zł - od 13 do 24 miesiąca
0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Samochód osobowy może być wycofany czasowo z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu.

W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu składa wniosek o wycofanie z ruchu składając oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których nowa w art. 81 ust.11 pkt 1 lit. B oraz pkt.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym , w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:00:23 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:53:17.
9. Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo
wycofanego.

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.


2. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.


3. Zaświadczenie z pozytywnym wynikiem badań technicznych, jeżeli dotychczasowe jest nieaktualne.


4. Dokument określający tożsamość właściciela.


5. Aktualna polisa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 08:29:14 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:53:53.
10. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
zarejestrowanego.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Wymagane dokumenty:

1. zawiadomienie o zbyciu pojazdu;

2. kopia dokumentu na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu

Zgłoszenie sprzedaży nie oznacza ani skreślenia z ewidencji, ani wyrejestrowania pojazdu.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 08:32:17 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:55:04.
11. Nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu i
wykonanie tabliczki znamionowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek;
 2. Dokumenty własności pojazdu.
 3. Opinia rzeczoznawcy samochodowego w zakresie oznakowań pojazdu – tylko w przypadku, gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy.
 4. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karna o utracie tabliczki znamionowej.
 5. Dowód tożsamości (do okazania).
 6. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:10:14 | Data modyfikacji: 2019-01-28 11:43:40.
12. Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe
zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych
zmieniających rodzaj pojazdu.

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe.
 2. Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie faktura lub zaświadczenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS).
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów z opisem zmian dokonanych w pojeździe.
 4. Dowód rejestracyjny.
 5. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 6. Dokument określający tożsamość właściciela.
 7. Potwierdzenie wniesienia opłat.
 8. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu.

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:26:21 | Data modyfikacji: 2019-01-28 11:43:52.
13. Dokonywanie wpisów montażu instalacji
gazowej w dokumentach pojazdów.

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym –o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.


2. Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem /oryginał/.


3. Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej /oryginał/.


4. Dowód rejestracyjny pojazdu.


5. Dokument określający tożsamość właściciela (do okazania).


6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta). Pełnomocnictwo nie obowiązuje w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli.


7. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu w momencie dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:34:31 | Data modyfikacji: 2022-09-13 07:57:41.

Zobacz:
 Informacje .  Rozkłady jazdy . 
Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:34:31
Data modyfikacji: 2022-09-13 07:57:41
Opublikowane przez: Marek Żołyniak