Dane

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 730 - 1530

Jednostka Teryt. Powiat
RODZAJ Starostwo Powiatowe
LOKALIZACJA woj. świetokrzyskie
KOD 27-600
MIEJSCOWOŚĆ Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
KONTAKT

tel. (+48) 15-832-32-43, 15-644-10-10, 15-644-11-11,
                     15-644-12-12, 15-644-13-00
fax: (+48) 15-832-28-29
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl
Skrytka ePUAP: /sp_sandomierz/skrytka

Starosta

Marcin Piwnik
e-mail: starosta@powiat.sandomierz.pl

Wicestarosta 

Grażyna Szklarska
e-mail: szklarska@powiat.sandomierz.pl

Przewodniczący Rady 

Bogusław Mrozowski
e-mail: biuro_rady@powiat.sandomierz.pl

Sekretarz Powiatu Robert Jarosz
e-mail: sekretarz@powiat.sandomierz.pl
Skarbnik Powiatu

Bernadeta Ślęzak
e-mail: skarbnik@powiat.sandomierz.pl

 

INFORMACJA

   Ze względu na utrzymujące się upały przy temperaturze powietrza ok. 30 ° C, pogarszające się w znacznym stopniu warunki pracy w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, w dniach od 10 lipca 2024 r. do 12 lipca 2024 r., zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Starostwa do godziny 14³°, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia  - w omawianym okresie pełnione będą dyżury. 

Skrócenie czasu pracy nie dotyczy pracowników tych wydziałów, w pomieszczeniach których zainstalowana jest klimatyzacja.

link - ZARZĄDZENIE NR 18/2024 Starosty Sandomierskiego

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) Starosta Sandomierski zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji został Staroście Sandomierskiemu przekazany przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i zawarty jest w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

W lipcu 2023 r. weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r.
Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa – dnia 10 czerwca 2024 r. Pojazdy takie mogą podlegać ponownej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu.

Wykaz numerów rejestracyjnych - załącznik do obwieszczenia.

 

*****************************************************************

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu sandomierskiego o przyjmowaniu wniosków w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie z budżetu państwa kosztów odnowienia i przebudowy drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów, pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania przez Wojewodę Świętokrzyskiego, o kolejności rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń (data złożenia). Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek do pobrania osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34 w pok. 213, II piętro lub pod adresem internetowym:

http://bip.powiat.sandomierz.pl/upload/druki/Wniosek-o-przyznanie-srodkow-na-odnowienie-lasu.pdf

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr tel. : (15) 8323243; 6441010; 6441111; wew. 383; (15) 640 43 83; 724 406 631

***************************************************************** 

INFORMACJA

Wykaz aktualnych telefonów zamieszczamy poniżej.

Jeśli sprawa nie wymaga wstawiennictwa osobistego prosimy o składanie wniosków za pośrednictwem platformy E-PUAP (adres skrytki: /sp_sandomierz/skrytka) lub za pomocą tradycyjnej poczty na adres Urzędu.

 ****************************************************************************************

Wykaz telefonów:
Informujemy, że uzyskanie połączenia telefonicznego z pracownikami Starostwa Powiatowego
jest możliwe po wybraniu nr. tel. : 15 640 4xxx, gdzie xxx to nr tel. wew. w Starostwie:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH, OCHRONY ZDROWIA I INWESTYCJI
Sekretariat Starosty - tel. wew. 400,312
Stowarzyszenia - tel. wew. 355
Kadry - tel. wew. 351
Informatyk - tel. wew. 359
Punkt Informacyjny - tel. wew. 367
Zamówienia Publiczne - tel. wew. 388
Sprawy Obywatelskie, Biuro Rzeczy Znalezionych, Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - tel. wew. 322
Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne tel. wew. 328

WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY tel. wew. 377, 373, 321

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Miasto Sandomierz tel. wew. 386, 379
Gmina Klimontów, Wilczyce - tel. wew. 348
Gmina Samborzec, Zawichost - tel. wew. 387
Gmina Dwikozy, Obrazów - tel. wew. 389
Gmina Łoniów, Koprzywnica tel. wew. 390

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA tel. wew. 382, 383, 365, 380

Geologia - tel. wew. 380
Leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody - tel. wew. 382
Ochrona środowiska - tel. wew. 382
Karty wędkarskie, sprzęt pływający, zaświadczenia o lasach - tel. wew. 383
Ochrona gruntów rolnych, rekultywacja - tel. wew. 365, 383

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU
Wydawanie wypisów z bazy ewidencji gruntów i budynków: tel. wew. 381,304
Wydawanie wyrysów z bazy ewidencji gruntów i budynków: tel. wew. 381
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz geodezji i kartografii: tel. wew. 370, 361, 362, 376, 366, 360

REFERAT NIERUCHOMOŚCI tel. wew. 364, 392

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
Stanowisko pracy ds. uzgadniania dokumentacji projektowych: tel. wew. 324
Wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego: tel. wew. 327,368,

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Naczelnik wydziału - wew. 335
Referat ewidencji pojazdów –rejestracja tel. wew. 332, 333
Referat ewidencji kierowców, transportu i nadzoru - obsługa interesantóww zakresie prawa jazdy, wydawania profili kierowców: tel. wew. 336, 334
Obsługa interesantów w zakresie transportu, Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów tel. wew. 331

WYDZIAŁ OŚWIATY I PROMOCJI tel. wew. 325, 321, 326

Referat Promocji, Kultury i Sportu tel. wew. 329, 320

STANOWISKO ds. OBSŁUGI BIURA RADY tel. wew. 315,

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA tel. wew. 352

ZESPÓŁ ds. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO tel. wew. 314

INFORMACJA

Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

polskiego języka migowego (PJM),

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić telefonicznie pod numerem tel. (+48) 15 644 10 10, (+48) 15 644 11 11; lub e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego: poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2024-07-11 08:35:07.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2024-07-11 08:35:07
Opublikowane przez: Marek Żołyniak