RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sandomierski
  z siedzibą ul. Mickiewicza 34, 27 -600 Sandomierz
  Można się z nami kontaktować:
  - listownie pod wskazany powyżej adres,
  - mailowo na adres: starostwo@powiat.sandomierz.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym w Sandomierzu art 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Starosta Sandomierski.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
  - prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
  - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,
  - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  - prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 7. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 08:02:35.
Data wprowadzenia: 2018-11-21 08:02:35
Opublikowane przez: Marek Żołyniak