Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.powiat.sandomierz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

W Starostwie Powiatowym w Sandomierzu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.powiat.sandomierz.pl spełnia wymagania w 99,78 %.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
• HTML 5
• WCAG 2.0 (poziom AA)

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• zmiana wielkości czcionki
• zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Zolyniak, informatyk@powiat.sandomierz.pl oraz Tomasz Zembrzuski, informatyk2@powiat.sandomierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 644 10 10 wew 359. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mickiewicza. Jedno wejście od przodu głównego budynku, drugie od przynależnego i połączonego z budynkiem Starostwa niższego budynku Wydziału Komunikacji i Transportu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do obu wejść znajdują się podjazdy dla wózków.
Biuro Obsługi interesantów znajduje się w głównym budynku Starostwa po lewej stronie zaraz za głównymi drzwiami.
Budynek starostwa wyposażony jest w windę.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy Wydziale Komunikacji i Transportu, oraz na 4 piętrze budynku po prawej stronie zaraz po wyjściu z windy.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W starostwie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku DPS przy ulicy Czyżewskiego 1 w Sandomierzu.

Do Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi jedno wejście posiadające podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:
• polskiego języka migowego (PJM),
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić telefonicznie pod numerem tel. (+48) 15 644 10 10, (+48) 15 644 11 11; lub e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego: poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Raport dostępności stan na dzień: 01.01.2021r.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

 

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 11:56:39 | Data modyfikacji: 2021-03-23 13:23:09.
Data wprowadzenia: 2019-09-19 11:56:39
Data modyfikacji: 2021-03-23 13:23:09
Opublikowane przez: Marek Żołyniak