Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert.
2021-05-25 13:33:05
Zarząd Powiatu w Sandomierzu zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r. w zakresie: Oświat  ...więcej

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we wsi Zakrzów w gminie Klimontów, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 361/3 o powierzchni 0,0299 ha.
2021-05-25 12:01:41
Sandomierz 24 maj 2021 rok GN.683.1.1.2020.5 D E C Y Z J A Na podstawie  art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 18 ust. 1, 1e pkt 3) i ust 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Żurawica w gminie Obrazów, oznaczonej numerami działek 282 i 283.
2021-05-24 14:22:09
Sandomierz 24 maj 2021 rok GN.6821.1.11.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstaw  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2019 z dnia 19 maja 2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2019 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającej w części decyzję Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2021 z dnia 9 marca 2021 r. wydanej w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski, stanowiącej nieruchomość położoną w gm. Dwikozy, w obrębie ewidencyjnym 11 Kamień Łukawski, oznaczoną w ewidencji gruntów działkami Nr, Nr 58, 64, 66, 72, 87, 88, 91, 94, 96, 106, 127, 134, 142, 143 o łącznej powierzchni 20,4400 ha, oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wykaz wielkości przysługujących im udziałów w w/w wspólnocie.
2021-05-24 10:00:46
Sandomierz, dnia 19 maja 2021 r. GN.6827.2.2019                                 &nbs  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 43/2 położonej w obrębie Sucharzów gm. Obrazów.
2021-05-24 09:56:57
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 43/2 położonej w obrębie Sucharzów gm. Obrazów.  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 51 położonej w obrębie Sandomierz Poscaleniowy.
2021-05-24 09:54:45
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 51 położonej w obrębie Sandomierz Poscaleniowy.   ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działek nr ewid. 292/1 i 292/4 położonych w obrębie Goźlice gmina Klimontów.
2021-05-20 12:56:53
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działek nr ewid. 292/1 i 292/4 położonych w obrębie Goźlice gmina Klimontów.   ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Sandomierzu obręb Sandomierz Poscaleniowy.
2021-05-20 09:27:19
Sandomierz 18 maj 2021 rok GN.6821.1.3.2021                                  &n  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Konary Kolonia w gminie Klimontów.
2021-05-17 09:43:39
Sandomierz 10 maj 2021 rok GN.6821.1.10.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podsta  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Żurawica w gminie Obrazów.
2021-05-17 09:40:41
Sandomierz 14 maj 2021 rok GN.6821.1.11.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej   działając na  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działki nr ewid. 124 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.
2021-05-14 09:00:49
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działki nr ewid. 124 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.   ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działki nr ewid. 246 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.
2021-05-14 08:57:41
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działki nr ewid. 246 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działki nr ewid. 36 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.
2021-05-14 08:36:56
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działki nr ewid. 36 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działek nr ewid. 275, 276 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.
2021-05-14 08:34:12
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działek nr ewid. 275, 276 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.   ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działek nr ewid. 167, 169 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.
2021-05-14 08:27:40
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic dla działek nr ewid. 167, 169 poł. w obrębie Wnorów gm. Łoniów.   ...więcej

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zawichoście, oznaczonej nr działki 1484.
2021-05-13 11:32:53
Sandomierz 10 maj 2021 rok GN.6821.1.27.2020 DECYZJA Na podstawie przepisu art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 i  art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z póź  ...więcej

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położona we wsi Śmiechowice w gminie Samborzec, oznaczona nr działki 54.
2021-05-12 12:49:27
Sandomierz 10 maj 2021 rok GN.6821.1.29.2020 DECYZJA Na podstawie przepisu art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 i  art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków, w związku z pomiarem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Głazów gmina Obrazów jako działka numer 417.
2021-05-10 12:42:34
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i bu  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.1.2019 z dnia 4 maja 2021 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Kamień Plebański, stanowiącej nieruchomość położoną w Sandomierzu, w obrębie ewidencyjnym 1 Kamień Plebański, oznaczoną w ewidencji gruntów działką Nr 44 o powierzchni 5,9000 ha, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w w/w wspólnocie.
2021-05-07 14:17:24
Sandomierz, dnia 4 maja 2021 r. GN.6827.1.2019 ZAWIADOMIENIE Starosta Sandomierski, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – d  ...więcej

Grant na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury p.n. „Kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości kulturowej Powiatu Sandomierskiego”.
2021-05-07 12:27:25
W dniu 6 maja 2021 r. r. do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, s  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 1038
poprzednie     następne